PERSONLIG ASSISTANS
Information

LSS.

Förkortningen LSS står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Lagen innefattar bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service år individer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. LSS består av tio delar där personlig assistans utgör en av dem. Personlig assistans brukar benämnas LASS vilket är en förkortning av ”Lagen om assistansersättning”. Det är lätt att blanda ihop LSS och LASS och tro att det är samma sak men så är alltså inte fallet. LSS är ett mer omfattande regelverk som styr bestämmelserna för flera olika typer av funktionsnedsättningar. LASS är bara en liten del av LSS och tillämpas för de som har ett hjälpbehov överstigande 20 timmar per vecka.

Vem innefattas av LSS?

Det finns tre personkretsar som innefattas av LSS:

 1. Personer som lider av utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med permanent och betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning orsakad av hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av våld eller sjukdom.
 3. Personer med annan varaktig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som inte är en följd av normalt åldrande. Funktionsnedsättningen är så pass allvarlig så att den ger betydande svårigheter att klara av den dagliga livsföringen och att hjälpbehovet är omfattande.

Detta ingår i LSS

 1. Personligt stöd och kvalificerad rådgivning: Här ingår kostnadsfri hjälp av expertis som har erfarenhet av hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan handla om att man får samtala med psykolog, sjuksköterska, logoped eller liknande. Detta skall ses som ett komplement till habilitering, rehab och socialtjänst.
 2. Personlig assistans: Detta är framtaget för de som har en omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp med den dagliga livsföringen i minst 20 timmar per vecka. I den dagliga livsföringen kan tex följande ingå: äta, klä sig, kommunikation med omvärden och skötseln av hygien. Denna hjälp skall utföras av ett begränsat antal personliga assistenter som till skillnad från hemtjänst kan utföras av olika personer varje dag. Det är Försäkringskassan som beslutar om man har rätt till personlig assistans och ansökan sker via detta formulär. För att få ett positivt beslut skall man förutom hjälpbehovet på 20 timmar per vecka vara under 65 år när ansökan sker. Har man beviljats assistans innan 65 så har man rätt att behålla den livet ut. Det finns även krav på att man måste ha ett eget boende, man kan alltså inte bo på ett gruppboende och få assistansersättning. Man kan däremot på hemma hos sina föräldrar.
 3. Ledsagning: Ledsagarservice är till för att undvika att den funktionsnedsatte blir isolerad. Man hjälper bland annat individen att komma ut och delta i aktiviteter och umgås med nära och kära.
 4. Kontaktperson: En person som skall agera vän åt den som kanske saknar vänner och anhöriga. De umgås och utför aktiviteter i syfte att undvika isolering.
 5. Avlösare i hemmet: Detta är en tjänst för tex föräldrar som har barn som lider av en funktionsnedsättning. Föräldrarna får avlastning genom att en person kommer hem till dem och tar hand om barnet samtidigt som föräldrarna får tid till annat. Man kan få rätt till regelbunden avlösning men även vis akuta tillfällen.
 6. Korttidsvistelse på annan plats: Detta ger den enskilde möjlighet till miljöombyte samtidigt som de anhöriga får avlastning. Korttidsvistelsen kan äga i annan familj eller att den enskilde åker på någon form av läger.
 7. Tillsyn före och efter skolan: Barn över 12 år med en funktionsnedsättning skall få tillsyn före och efter skoltid. Detta gäller även på loven förutsatt att föräldrarna jobbar.
 8. Boende hos familj med särskilt stöd, för barn och ungdomar: Barn och ungdomar som av en eller annan anledning inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo en hos annan familj.
 9. Boende med särskild service för vuxna: Det finns flera alternativ till boende men det vanligaste är någon form av gruppboende.
 10. Daglig verksamhet: Är till för vuxna som saknar arbete och som ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS (se ovan). Syftet är att främja individens personliga utveckling. Arbetsuppgifter som kan ingå i daglig verksamhet är t.ex. jobb på café.

Syftet med LSS

LSS är framtaget för att öka jämlikheten mellan de som lider av en funktionsnedsättning och personer som är fullt friska. Genom att erbjuda det stöd och den service som LSS innefattar är målet att den enskilde skall kunna leva ett ”normalt” liv.

LSS-handläggare: Varje kommun har en LSS-handläggare och det är de som beslutar om rätten till insatserna enligt LSS. Ansökan sker oftast skriftligen grundat på den enskildes ansökan.

Val av assistansbolag

Att tänka på vid val av assistansbolag

Vi ger dig tips på vad du ska tänka på vid val av assistansbolag. Val av assistansbolag >>

© Copyright Allt om assistans